Search form

Matayo ma Peba 13:51

Sisɨl dɨde Kesam Ɨmɨnjog Yɨtkak gatab Tendam Yɨt

51“Sɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga egekisinonj da, ‘Sɨ ke wɨn nony aukindam onggɨtyam komkesa yɨtkak gatab?’” Ɨ ton ket yɨsmonggawo da “Owɨ.”