Search form

Matayo ma Peba 13:52

52Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb komkesa God ma gog ouyaena rɨga yepiya re Kor pɨlke b'auyaena wuwenonj pumb tunggɨm wɨko omnɨkam, ton re odede met yonggyam pɨla rɨga im yet ra tina b'ogɨljog gasa ongapapu kok ke sisɨl gasa dɨde kesam gasa tapekiny rɨga wa ogonam. Sɨ ton opima Godɨmna yɨna peba ke sisɨl ɨmɨnjog yɨtkak dɨde kesam ɨmɨnjog yɨtkak apekanj rɨga wa ogonam.”