Search form

Matayo ma Peba 13:53

Tinajog Tungg Rɨgap Yesund Yɨsayo

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Ɨ re Yesu onggɨtyam komkesa tendam yɨt usenena seg awonj, Ton ket onggɨt pɨpmet ke ewaikitonj.