Search form

Matayo ma Peba 13:54

54Ɨ Ton ket yikonj Tinajog tungg wa, dɨde ket rɨga ouyaena eyeninonj towaina yɨr opmitenapu metɨnd. Ɨ onggɨt wɨnɨnd opimemb rɨga kɨd kesa na aena wuwenonj dɨde ket endento da, “Rɨngkaim onggɨt rɨgat odede b'ogɨl multekɨp dɨde odede kɨd kesa kɨma danda emjinonj?