Search form

Matayo ma Peba 13:57

57Sɨ ɨngkenaemb ket rɨgap Yesund ɨsnawa kesa yomneno. Sɨ ket Yesu ten amninonj da, “Rɨgap Godɨmna bageyam ɨta yɨsnaenenyi komkesa gatab nata, ajɨ tinajog tungg rɨgap dɨde tinajog metam rɨgap ma ɨta tin yɨsnaenenyi”.