Search form

Matayo ma Peba 13:58

58Sɨ Ton demb de maka jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj, nokɨp rɨgap maka Tin gar ke utkunda ke yokato.