Search form

Matayo ma Peba 13:8

8Ɨ kwa nɨnda tuny ɨsokto b'ogɨl sal gowɨnd. Seg ton ket ɨkkɨto, ɨ ket ton kɨp aukɨto, nɨnda re andred (100) kɨp, ɨ nɨnda re siksti (60) kɨp, ɨ kwa nɨnda tuny re teti (30) kɨp.