Search form

Matayo ma Peba 14

Baptiso Yoanɨmna Uj gatab Yɨt

(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd king Erod+ kea Yesum gatab yɨdɨr utkundonj. 2Sɨ ton tina wɨko rɨga amninonj da, “Ɨtemb Rɨga re Baptiso Yoante. Sɨ ɨtemb rɨga Yoan kea uj ke utnyitonj. Sɨ onggɨt mop paemb Yoanɨmna kɨd kesa kɨma dandate wɨko omnɨka yiyeny ɨtemb rɨga Yesum pɨlɨnd.” 3-4Sɨ ɨtemb jɨ yɨt rɨja na re naskand Baptiso Yoan uj awonj. Sɨ re king Erod ti yɨnggan Pilipɨmna kongga Erodiyand wokatonj ti konggam, sɨ Yoan king Erodɨnd yomnenonj da, “Ɨtemb re ma b'ogɨl mɨle emb jɨ, man ɨtomb kongga mor konggam womnyɨt.” Sɨ onggɨt penaemb ket king Erod Yoanɨnd yɨmɨnd yusunatonj dɨde yɨjobɨkonj ɨ ket sɨbɨbmet wa yoramitonj ti kongga Erodiyand nony b'ogɨl omnam. 5Ɨ king Erod singi na Yoanɨnd ongandam, ajɨ ton rɨga bobo na moga uwajinonj. Mop nokɨp

rɨgap Yoanɨnd yɨpa bageyam kena yogenaeneno. 6Ɨ re king Erodɨmna ukendipu bibɨr awonj, Erodiyamna ngɨmngai b'ɨga ger omarkonj ɨngauki rɨga wa wɨpɨnd. Sɨ tina omarkat Erodɨnd ma sobijog na samɨm yomnonj. 7Ngɨrpu ket king Erod ɨtomb ngɨmngayɨm danda kɨma tɨrɨr yɨt wopulitawonj da, “Kon ɨta motkaen nangga mana ra man nɨtgekisɨt.” 8Ɨ ɨtomb ngɨmngai ti mogɨmna yɨt ɨtai rɨrɨr nat Erodɨnd yɨgekitonj da, “Be man kor otade nokae Baptiso Yoanɨmna moptekɨp yɨpa pleto kumbɨnd!” 9Seg king Erod ma sobijog na gar bebɨg awonj. Ajɨ ton ma rɨrɨr na awonj ngɨmngai ma b'arkita b'ɨsayam, nokɨp ton naskand ke danda kɨma tɨrɨr yɨt wokawonj dɨde kwa tina ɨngauki rɨga yɨr map yepiya re diyamdiyampund wekenonj. Sɨ ton kea b'ingawa yoramitonj Yoanɨmna moptekɨp ngɨmngayɨm okawam. 10Ɨ ton ket tina yɨr ɨpka geja rɨga yɨtmɨkitonj dɨde ɨtemb geja rɨgat Yoanɨnd mop yependonj sɨbɨbmetɨnd. 11Seg ket ton Yoanɨmna moptekɨp iyonj pleto kumbɨnd dɨde ket ɨtomb ngɨmngai b'ɨgam wokawonj. Ɨ ngɨmngayɨt daka ket yiyonj ti mogɨm pɨlwa. 12Sɨ Yoanɨmna b'auyaena rɨgap ket Yoanɨmna ujgɨm yopo dɨde ket yurowato, ngɨrpu ket gop wa yeungito. Seg ket ton wuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin wumɨr yomno Yoanɨmna uj gatab.

Yesu Paib Tausɨn (5,000) Rɨga Angeninonj

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Yoan 6:1-14)

13Ɨ re Yesu Yoanɨm gatab yɨt utkundonj, sɨ Ton gɨga nya Tinta yikonj dea ta yɨpa wul kesa tungg gatab wa. Ɨ daka re rɨga bobop utkundeno Tina menon gatab, ton kea towaina taun erarento dɨde ket gɨl nya Tin yɨmta undoka yiyo 14Ɨ re Yesu gɨga ke opendonj, Ton kea ukoi rɨga bobo yɨr anginonj. Ɨ Ton ten gar ke kear amninonj. Sɨ Ton kea ket kopa rɨga esakenjinonj. 15Ɨ re ket sɨ imoka ikonj, b'auyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket Tin yomno da, “Ɨtemb tungg re wul kesa tungg e, dɨde bibɨr wɨn re kea awɨr ainy. Sɨ man rɨga bobo etmɨkenine, nokɨm da ɨdenat ton tuweny nɨnda tungg nata dɨde ket towanɨm owou imda teyenanj.” 16Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Ton ma ɨta menon okasi. Sɨ wɨnpiya towa owou agoninam.” 17Ajɨ ton mɨra yomno da, “Sowa ɨnsima dɨkɨnd paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum nena wekeny.” 18Seg Yesu ten amninonj da, “Opimemb owou teyinam Kor pɨlwa!” 19Ɨ Yesu rɨga bobo engainonj tɨb kumbɨnd omitam diyam awowɨm. Seg ket Yesu opimemb paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum akasinonj, ɨ ket wub pumb wa yɨr yikenonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Ngɨrpu Ton ket sana nganja epkɨkinonj ɨ ket Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa agoninonj. Seg ket b'auyaena rɨgap rɨga bobo wa ogona eyento. 20Ɨ ton komkesa rɨga diyam auto dɨde kea ngor aukɨto. Seg ket b'auyaena rɨgap rɨga wa pɨlke owou komb akatto dɨde aramkɨto watɨnd, ngɨrpu twelp (12) wat yɨndangɨr aukɨto. 21Komkesa yepiya re rɨgajog diyam aukɨto re ama rɨka paib tausɨn (5,000) na. Ajɨ kongga dɨde b'ɨga maka agenkɨto.

Yesu Sɨpa Nyɨ Tumɨnd Yikonj

(Mak 6:45-56; Yoan 6:15-21)

22Seg ket odenja Yesu Tina b'auyaena rɨga engainonj gɨga wa angurkam dɨde naskanaska menonɨm sɨpa yɨpa tab wa. Ɨ onggɨt ganggand re Tina b'auyaena rɨgap gɨga wa angurkɨto menonɨm tab wa, Yesu ket Tilenggyam rɨga bobo wetaweta amnɨkinonj. 23Ɨ re Yesu rɨga bobo wetaweta omnɨka seg amninonj, Ton yiwatonj yɨpa sukak wa Tinta yɨr opmitam. Sɨ re sɨ yimokonj, Yesu adea de Tinta yɨbnonj. 24Ajɨ gɨga re kea gɨl ke ma wus na yɨbnonj ɨ sɨpa wurop gɨga ma sobijog na oskandena yiyo dɨde rɨb daka gɨga wɨpwɨp na yikenonj. 25Ɨ ket ɨspara momtand, sɨwɨny tri (3) ɨ siks (6) kɨlok ganggand, Yesu pɨs nya towa pɨlwa yikonj sɨpa nyɨ tumɨnd. 26Ajɨ re ton b'auyaena rɨgap Tin yɨr yongo Tina menonɨnd sɨpa nyɨ tumɨnd, ton ukoijog moga na aukɨto dɨde endento da, “Ɨtemb re kobɨr e.” Sɨ ton kea moga map b'okta irere aukɨto. 27Ajɨ odenja Yesu ten amninonj da, “Kɨd seoseo ainam! Konten, goro moga tainam!” 28Sɨ Petro Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Rada Mantet, ken ningae menonɨm Mor pɨlwa nyɨ tumɨnd.” 29Ɨ Yesu yomnonj da “Metkɨm!” Ɨ ket Petro gɨga ke opendonj sɨpa nyɨ wa dɨde pɨs nya nyɨ tumɨnd yikonj Yesum pɨlwa. 30Ajɨ re Petro ukoi danda kɨma rɨb yɨr iyonj, ton kea moga awonj dɨde ket nyɨ bora wa sisɨl ɨtwa yikonj. Sɨ ton ket b'okta ara yikenonj da, “Yonggyam! Yɨm nokae, nopende!” 31Sɨ odenja ket Yesu yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yemoratonj. Seg ket tin yomnonj da, “Utkunda kesa rɨga! Nangga pae man maka gar ke utkunda ke nokasɨt da Kon rɨrɨr en men ingawam nyɨ tumɨnd menonɨm.” 32Ɨ re ton gɨga wa angitonda, sɨ rɨb daka kea ket mumakesa awonj. 33Seg yepiya re wekenonj onggɨt gɨga kumbɨnd, ton ket Yesund kumsos yemko odede yɨt kɨma da, “Ɨmɨnjog e, Man re Godɨmna B'ɨga et.”

34Ɨ re ton ɨjendo sɨpa tab wa, ton ket gɨl ɨpkɨto de Genesaret gou wa. 35Ɨ re ket onggɨt tunggam rɨgap Yesund yongwato, ton kea ket yɨt etmɨkento komkesa tungg nata onggɨt eriya wɨngɨrɨnd. Seg ket rɨgap komkesa negɨr kopa kɨma rɨga eyento Yesum pɨlwa. 36Ɨ ton ket Yesund erkena yiyeno, nokɨm da ɨdenat kopa rɨgap Tina kobɨrgɨm petɨr esopaya iyenyi. Ɨ komkesa rɨga yepiya re yesopayo, ton kea ket b'ogɨl aukɨto.