Search form

Matayo ma Peba 14:14

14Ɨ re Yesu gɨga ke opendonj, Ton kea ukoi rɨga bobo yɨr anginonj. Ɨ Ton ten gar ke kear amninonj. Sɨ Ton kea ket kopa rɨga esakenjinonj.