Search form

Matayo ma Peba 14:15

15Ɨ re ket sɨ imoka ikonj, b'auyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket Tin yomno da, “Ɨtemb tungg re wul kesa tungg e, dɨde bibɨr wɨn re kea awɨr ainy. Sɨ man rɨga bobo etmɨkenine, nokɨm da ɨdenat ton tuweny nɨnda tungg nata dɨde ket towanɨm owou imda teyenanj.”