Search form

Matayo ma Peba 14:2

2Sɨ ton tina wɨko rɨga amninonj da, “Ɨtemb Rɨga re Baptiso Yoante. Sɨ ɨtemb rɨga Yoan kea uj ke utnyitonj. Sɨ onggɨt mop paemb Yoanɨmna kɨd kesa kɨma dandate wɨko omnɨka yiyeny ɨtemb rɨga Yesum pɨlɨnd.”