Search form

Matayo ma Peba 14:22

Yesu Sɨpa Nyɨ Tumɨnd Yikonj

(Mak 6:45-56; Yoan 6:15-21)

22Seg ket odenja Yesu Tina b'auyaena rɨga engainonj gɨga wa angurkam dɨde naskanaska menonɨm sɨpa yɨpa tab wa. Ɨ onggɨt ganggand re Tina b'auyaena rɨgap gɨga wa angurkɨto menonɨm tab wa, Yesu ket Tilenggyam rɨga bobo wetaweta amnɨkinonj.