Search form

Matayo ma Peba 14:3-4

3-4Sɨ ɨtemb jɨ yɨt rɨja na re naskand Baptiso Yoan uj awonj. Sɨ re king Erod ti yɨnggan Pilipɨmna kongga Erodiyand wokatonj ti konggam, sɨ Yoan king Erodɨnd yomnenonj da, “Ɨtemb re ma b'ogɨl mɨle emb jɨ, man ɨtomb kongga mor konggam womnyɨt.” Sɨ onggɨt penaemb ket king Erod Yoanɨnd yɨmɨnd yusunatonj dɨde yɨjobɨkonj ɨ ket sɨbɨbmet wa yoramitonj ti kongga Erodiyand nony b'ogɨl omnam. 5Ɨ king Erod singi na Yoanɨnd ongandam, ajɨ ton rɨga bobo na moga uwajinonj. Mop nokɨp

rɨgap Yoanɨnd yɨpa bageyam kena yogenaeneno.