Search form

Matayo ma Peba 14:31

31Sɨ odenja ket Yesu yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yemoratonj. Seg ket tin yomnonj da, “Utkunda kesa rɨga! Nangga pae man maka gar ke utkunda ke nokasɨt da Kon rɨrɨr en men ingawam nyɨ tumɨnd menonɨm.”