Search form

Matayo ma Peba 14:33

33Seg yepiya re wekenonj onggɨt gɨga kumbɨnd, ton ket Yesund kumsos yemko odede yɨt kɨma da, “Ɨmɨnjog e, Man re Godɨmna B'ɨga et.”