Search form

Matayo ma Peba 14:7

7Ngɨrpu ket king Erod ɨtomb ngɨmngayɨm danda kɨma tɨrɨr yɨt wopulitawonj da, “Kon ɨta motkaen nangga mana ra man nɨtgekisɨt.”