Search form

Matayo ma Peba 14:9

9Seg king Erod ma sobijog na gar bebɨg awonj. Ajɨ ton ma rɨrɨr na awonj ngɨmngai ma b'arkita b'ɨsayam, nokɨp ton naskand ke danda kɨma tɨrɨr yɨt wokawonj dɨde kwa tina ɨngauki rɨga yɨr map yepiya re diyamdiyampund wekenonj. Sɨ ton kea b'ingawa yoramitonj Yoanɨmna moptekɨp ngɨmngayɨm okawam.