Search form

Matayo ma Peba 15

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke B'ɨsateni Mɨle

(Mak 7:1-13)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj Yerusalem taun ke dɨde ket yɨgekito da, 2“Nangga paim Moina b'auyaena rɨgap elda rɨga waina dad ke b'ɨsateni mɨle erbeka eyenanj? Mop nokɨp opi re ton owou awenenanj, ton ma opima naska yɨm b'ɨsekenenanj.” 3Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨdaka nangga pae God ma b'ingawa yɨt yerbekenenya waina dad ke b'ɨsateni mɨle yɨmta undoka map? 4Mop nokɨp God yindonj da, ‘Mor b'u ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra b'uɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’ 5Ajɨ wɨn dad ke b'ɨsateni yɨt ke endenindam da, ‘Yɨpa rɨgat b'ogla ti b'uɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da, “Kon pop men gasa wulpok momnɨkenenyɨn, ajɨ kon ma ɨta motkaen ajɨ God ma okaen.” ’ 6Ɨ ra ton odede mɨle omnɨk, ton rɨrɨr e ti b'und ɨsnawa kesa omnɨkeneny ɨ ti mogɨnd ɨsnawa kesa tomnɨkeneny. Sɨ wɨn odede waina dad ke b'ɨsateni mɨle kae God ma yɨtkak awɨr yomnɨkenenya. 7Wɨn, gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga, bageyam Isaya ɨmɨnjog b'ogɨl bage yɨt na yopulitonj wa gatab da,

8‘Onggɨt rɨgap Ken nɨsnaenenyi towaina tugɨm nena kae,

ajɨ towaina nony menamena re ma wus nasim Kor pɨlke wekeny.

9Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,

ton rɨga waina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.

Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’”

Rɨga Kɨlkɨl Omnɨka Gasa gatab Yɨt

(Mak 7:14-23)

10Ɨ seg ket Yesu rɨga bobo ara yemokonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn nutkunda! Ɨ wumɨr yokata! 11Makwa ɨta yɨpa gasat rɨgand kɨl kɨma omɨny rɨnte re bau ke yik rɨgam tu bora wa, ajɨ onggɨt gasate rɨnte re rɨgam tu bora ke opek, sɨ tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk.” 12Ɨ odedend ket daka b'auyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket Tin yomno da, “Ke Man wumɨr aet da re Parisai rɨgap onggɨtyam Moina yɨt utkundenyi, ton kea komliu aukanj Mor gatab.” 13Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Kor B'u yete re pumb tungg wa yɨbɨm, Ton opima ap kɨma turomkiny dem komkesa wul nangg rɨna re Ton maka esinonj. 14Yebɨkau, waken! Opimemb rɨga re yɨrdɨdɨ rɨga im ajɨ ton kwa yɨrdɨdɨ rɨga im wang eyenanj. Sɨ ra yɨrdɨdɨ rɨgat yɨrdɨdɨ rɨgand wang yii, ton osiya nɨmognɨmog kip wa tɨglansya.” 15Ɨ ket Petro Yesund yɨgekitonj da, “Be man sowa yisɨpkene onggɨtyam tendam yɨt.” 16Ajɨ Yesu todaka egekisinonj da, “Ma wɨdaka makaima ngai wumɨr aukindam? 17Ma wɨn ma wumɨr im da komkesa gasa rɨnsim re bau ke wui de tu bora wa, ton opima wui de kom bora wa, ɨ daka ket ton bau wa topekanj de sobijog met wa b'ɨskokam. 18Ajɨ gasa rɨnsim re opekanj tugɨm ke, ton re kɨd kaim wuweny, tonpimemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨki. 19Mop nokɨp kɨd ke re odede mɨle im wuweny, opi re negɨrjog nonyɨk b'amdena mɨle, onganda mɨle, gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle, negɨr b'iyena mɨle, yurowam mɨle, rɨga gatab yɨr ungati kesa b'anygɨnena yɨt useka mɨle ɨ dɨde ɨsadrena mɨle. 20Sɨ odede mɨlepimemb rɨga kɨl kɨma amnɨkenenanj, ajɨ b'ɨseka mɨle omni kesa yɨm ke owowɨm re ma opima rɨga kɨl kɨma tamnɨkiny.”

Yɨpa Kanaan Tunggam Konggamna Gar ke Utkunda gatab Yɨt

(Mak 7:24-30)

21Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton ket yiwatonj Tiro ake Sidon eriya wa. 22Seg yɨpa Kanaan tunggam kongga tikonj onggɨt eriya ke dɨde ket b'okta obailitonj da, “Yonggyam, Dawidɨm B'ɨga! Kear nomne-o! Koina ngɨmngai b'ɨga negɨr wɨngawɨnga ke okati o wɨbɨm dɨde negɨrjog wɨn nato wɨbɨm.” 23Ajɨ Yesu makwa yɨt wɨsmonggawonj. Sɨ Tina b'auyaena rɨga tuwonj dɨde ket iror ɨpka yiyo da, “Man wanaka tina singi wundwatae, dɨde ket tɨtmɨkisɨt, nokɨp ton ɨta obairena tik mera yɨmtayɨmta.” 24Seg Yesu esmonggainonj da, “God nɨtmɨkitonj re Israel rɨga wɨngɨrɨnd b'edamkuri mamoi wa pɨlwa nena mana.” 25Ajɨ ɨtomb kongga tikonj Yesum pɨlwa dɨde ket kumsos b'amkonj Ti pɨlwa odede yɨt kɨma da, “Yonggyam! Yɨm nokae!” 26Ajɨ Yesu wɨsmonggawonj da, “Ɨtemb re ma b'ogɨl mɨle e b'ɨga waina sana ɨsatam dɨde yongg wa b'ɨskokam.”+ 27Ajɨ daka konggat Yesund yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ yonggɨp sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re yongg b'uwamɨp towa yongg wa eskokaenenanj owoupu kasa kumb ke.” 28Seg Yesu ket ɨtomb konggand womnonj da, “Kongga! Moina gar ke utkunda re ma sobijog danda e. Sɨ moina singi rɨrɨrɨnd rawɨk!” Ngɨrpu ket ɨtomb konggamna ngɨmngai b'ɨga onggɨt wɨnjogɨnd b'ɨsakendonj.

Yesu Jogjog Kopa Rɨga Esakenjinonj

29Ɨ Yesu onggɨt pɨpmet ke ewaikitonj dɨde ket yikonj Galili sɨpa yuru nata. Ɨ ɨngkenaemb Ton ket sukak wa yikonj dɨde ket ademb de omitonj. 30Ɨ jogjog rɨga bobop ton kɨma eyento gomgom rɨga, yɨrdɨdɨ rɨga, pɨs b'ɨkɨki rɨga, yɨpya dumdum rɨga, ɨ dɨde kwa jogjog kopa rɨga, dɨde ket Yesum pɨlwa tuwonj. Ɨ re ket ton opimemb kopa rɨga oramka eyento Yesum wus wa, sɨ Ton kea ket ten esakenjinonj. 31Ɨ yɨt kesa rɨgap yɨt apurento, ɨ pɨs b'ɨkɨki rɨgap b'obogɨl pɨs b'amdena wuwenonj, ɨ gomgom rɨgap menon yokateno, ɨ dɨde yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr b'ɨskena wuwenonj. Sɨ komkesa rɨga yepiya re wekenonj dɨkɨnd, ton kea yɨr angto opimemb komkesa mɨle. Seg ton ket ma sobijog na kɨd kesa aento dɨde ket Israel rɨga waina God esourena yiyeno.

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mak 8:1-10)

32Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da, “Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nangga im owowɨm ebnainy. Kon ma singi en ten owoupa ɨtmɨkitam. Nokɨp rada Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma, nyawɨnd ke owoupat kak ɨjga reyin.” 33Seg Tina b'auyaena rɨgap Tin yomno da, “Sɨ rɨngkaim men odede pɨs owou tadarkindam onggɨt wul kesa tunggɨnd odede rɨga bobo ngor omnɨkam?” 34Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Leamog sana nganja im wɨn awamindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Seben (7) nganja im dɨde nɨnda sobijog kabum.” 35Ɨ ket Yesu rɨga bobo engainonj omitam gowɨnd. 36Seg ket Ton opimemb seben (7) sana nganja dɨde nɨnda kabum akasinonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu epkɨkinonj dɨde Tina b'auyaena rɨga wa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ ket b'auyaena rɨgap onggɨt rɨga bobo wa yingg eyenauto. 37Sɨ komkesa rɨgap auto dɨde ton kea ket ngor aukɨto. Seg re b'auyaena rɨgap rɨga wa pɨlke sana komb dɨde kabum komb akatto, seben (7) ukoi ga na komb owou ke yɨndangɨr amnɨto. 38Ɨ komkesa rɨgajog yepiya re diyam auto re powa tausɨn (4,000) na. Ajɨ kongga dɨde b'ɨga maka agenkɨto. 39Ɨ re Yesu rɨga bobo wetaweta amnɨkinonj, Ton ket gɨga wa angitonj dɨde ket yikonj de Magadan+ eriya wa.