Search form

Matayo ma Peba 15:1

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke B'ɨsateni Mɨle

(Mak 7:1-13)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj Yerusalem taun ke dɨde ket yɨgekito da,