Search form

Matayo ma Peba 15:10

Rɨga Kɨlkɨl Omnɨka Gasa gatab Yɨt

(Mak 7:14-23)

10Ɨ seg ket Yesu rɨga bobo ara yemokonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn nutkunda! Ɨ wumɨr yokata!