Search form

Matayo ma Peba 15:21

Yɨpa Kanaan Tunggam Konggamna Gar ke Utkunda gatab Yɨt

(Mak 7:24-30)

21Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton ket yiwatonj Tiro ake Sidon eriya wa.