Search form

Matayo ma Peba 15:23

23Ajɨ Yesu makwa yɨt wɨsmonggawonj. Sɨ Tina b'auyaena rɨga tuwonj dɨde ket iror ɨpka yiyo da, “Man wanaka tina singi wundwatae, dɨde ket tɨtmɨkisɨt, nokɨp ton ɨta obairena tik mera yɨmtayɨmta.”