Search form

Matayo ma Peba 15:27

27Ajɨ daka konggat Yesund yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ yonggɨp sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re yongg b'uwamɨp towa yongg wa eskokaenenanj owoupu kasa kumb ke.”