Search form

Matayo ma Peba 15:28

28Seg Yesu ket ɨtomb konggand womnonj da, “Kongga! Moina gar ke utkunda re ma sobijog danda e. Sɨ moina singi rɨrɨrɨnd rawɨk!” Ngɨrpu ket ɨtomb konggamna ngɨmngai b'ɨga onggɨt wɨnjogɨnd b'ɨsakendonj.