Search form

Matayo ma Peba 15:3

3Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨdaka nangga pae God ma b'ingawa yɨt yerbekenenya waina dad ke b'ɨsateni mɨle yɨmta undoka map?