Search form

Matayo ma Peba 15:31

31Ɨ yɨt kesa rɨgap yɨt apurento, ɨ pɨs b'ɨkɨki rɨgap b'obogɨl pɨs b'amdena wuwenonj, ɨ gomgom rɨgap menon yokateno, ɨ dɨde yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr b'ɨskena wuwenonj. Sɨ komkesa rɨga yepiya re wekenonj dɨkɨnd, ton kea yɨr angto opimemb komkesa mɨle. Seg ton ket ma sobijog na kɨd kesa aento dɨde ket Israel rɨga waina God esourena yiyeno.