Search form

Matayo ma Peba 15:32

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mak 8:1-10)

32Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da, “Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nangga im owowɨm ebnainy. Kon ma singi en ten owoupa ɨtmɨkitam. Nokɨp rada Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma, nyawɨnd ke owoupat kak ɨjga reyin.”