Search form

Matayo ma Peba 15:33

33Seg Tina b'auyaena rɨgap Tin yomno da, “Sɨ rɨngkaim men odede pɨs owou tadarkindam onggɨt wul kesa tunggɨnd odede rɨga bobo ngor omnɨkam?”