Search form

Matayo ma Peba 15:36

36Seg ket Ton opimemb seben (7) sana nganja dɨde nɨnda kabum akasinonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu epkɨkinonj dɨde Tina b'auyaena rɨga wa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ ket b'auyaena rɨgap onggɨt rɨga bobo wa yingg eyenauto.