Search form

Matayo ma Peba 15:4

4Mop nokɨp God yindonj da, ‘Mor b'u ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra b'uɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’