Search form

Matayo ma Peba 15:6

6Ɨ ra ton odede mɨle omnɨk, ton rɨrɨr e ti b'und ɨsnawa kesa omnɨkeneny ɨ ti mogɨnd ɨsnawa kesa tomnɨkeneny. Sɨ wɨn odede waina dad ke b'ɨsateni mɨle kae God ma yɨtkak awɨr yomnɨkenenya.