Search form

Matayo ma Peba 15:9

9Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,

ton rɨga waina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.

Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’”