Search form

Matayo ma Peba 16:1

Ju Rɨga Waina Ɨgekita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Omnɨkam

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Ɨ Parisai rɨga dɨde Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket singi aukɨto Tin otonkenam. Sɨ ton ket Tin

yɨgekeno towa ouyawam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra God ɨmjas da Ton re Godɨm pɨlkae.