Search form

Matayo ma Peba 16:10

10Ɨ kwa wɨn ma opima nonyɨnd eyenindam da re Kon seben (7) sana nganja ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr amnɨktondam?