Search form

Matayo ma Peba 16:14

14Sɨ ton mɨra yomno da, “Nɨnda rɨgap endenenanj da Man Baptiso Yoantet, ɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ kwa nɨndap da Man Yeremiyatet o yɨpa God ma bageyamtet kesam yɨna peba wɨngɨrɨnd.”