Search form

Matayo ma Peba 16:18

18Ɨ Kon kwa men wumɨr motɨnyɨn da Man re Petrotet. Ɨ man kea b'agenayet da Kon re Kerisoten. Sɨ ɨtemb moina opuliti re kɨla pɨla danda kɨma met orangapu pɨpmet e. Ɨ Kon onggɨt kɨla kumb nate Koina sosi orangen dem, sɨ ujɨmna dandap rɨnsim re uj rɨga waina tunggɨnd wekeny, ton makwa rɨrɨr e ɨtemb sosi gou wa omnenyi dem.