Search form

Matayo ma Peba 16:19

19Sɨ Kon pumb tunggɨmna ki motkainyɨn rɨnte re God wɨp yomneny, ɨ nanggamog na ra man ɨjobɨket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm dem de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra man ɨtreket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm dem de pumb tungg wa.”