Search form

Matayo ma Peba 16:2

2Ajɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ɨ ra sɨmana lom ipanjɨka yik, wɨn tendenindam da, ‘Mep wub b'ogɨljog e ɨbɨm, nokɨp wub kus re mog e.’