Search form

Matayo ma Peba 16:21

Yesu Naska Kana Tina B'ɨdgotnena dɨde Uj gatab Yopurenonj

(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21Ɨ onggɨt kak ke Yesu omandemb yiyata kɨma b'atomonj Tina b'auyaena rɨga wa odede yɨt pɨtapɨta omnenam da, “Kon b'ogla nekɨn Yerusalem taun wa dɨde jogjog b'ɨdgotnena takasinyɨn dem Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke, ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlke. Ɨ ton Ken notnganji dem dɨde Kon ɨta tutnyisɨn dem nowam bibɨrɨnd.”