Search form

Matayo ma Peba 16:23

23Sɨ ket Yesu Petrom pɨlwa wɨp ɨtaingitonj dɨde ket yomnonj da, “Satana, ewaikite Kor pɨlke! Man re b'uwombenapu rɨga e aet Kornɨm. Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk b'amdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.”