Search form

Matayo ma Peba 16:28

28Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton Rɨgamna B'ɨgand yɨr iyi dem menonɨnd Tina pumb tungg wɨp omnenapu danda kɨma.”