Search form

Matayo ma Peba 16:3

3Ɨ daka sɨtawarɨnd wɨn tendenindam da, ‘Yu ɨta piro ik, nokɨp wub re kea kuskus dɨde timtim e awɨk.’ Sɨ ra wɨn wubɨnd gasa yɨr ongong teyenindam, wɨn ɨta naska kana wumɨr okatenya da wub rɨdede wɨp e ɨbɨm. Ajɨ nangga paim wɨn maka naska kana wumɨr yokatenya wɨn ongwatenam mɨle gatab da rɨdede wɨp wɨn e ik?