Search form

Matayo ma Peba 16:4

4Sɨ rɨga yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kɨma wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, wɨn nɨgekenya kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re bageyam Yonam pɨlɨnd aukonj.” Ɨ ket yɨt seg ke Yesu opimemb rɨga erarinonj dɨde ket yiwatonj.