Search form

Matayo ma Peba 16:7

7Ajɨ b'auyaena rɨgap maka wumɨr aukɨto Yesu ma yɨt mop. Sɨ ton towalenggyam b'arkena wuwenonj da, “Ton nok pae odede yinj nokɨp men maka owou teyindam.”