Search form

Matayo ma Peba 16:8

8Sɨ Yesu kea towaina b'arkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Utkunda kesa rɨga! Nangga mim wɨn b'arkena wuwenyɨt wa wɨngɨrɨnd da wa owou awɨr im?