Search form

Matayo ma Peba 17

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde ti yɨnggan Yoan, ɨ ten nena eyinonj de

yɨpa ukoi dor kumb wa. 2Re ket tentawar wa opekto, Yesu b'enga wɨp aukonj towa wɨpɨnd. Sɨ Tina wɨp b'unyomarenonj re lomkongga pɨla na dɨde Tina kobɨrgɨm daka bɨlbɨljog aukonj re ngaya pɨla na. 3Ɨ odedend ket Mose ake Eliya pɨta awonda opimemb b'auyaena rɨga wa wɨpɨnd dɨde ton Yesu kɨma yɨtnono aenonda. 4Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ ra Man singi taet, kon nowa wungapu plaimet taranginyɨn dɨkɨnd, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” 5Ɨ re Petro yɨtnono aenand yɨbnonj, odedend ket ɨnyomarena kɨma rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, ɨ odedend ket rɨm bora ke ara ikonj odede da, “Ɨtemb jɨ Koina B'ɨga yena re Kon singi yiyenyɨn dɨde yana kɨma e re Kon ma sobijog sam e aenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkundena!” 6Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtemb ara utkundo, ton kea as ɨroukɨto dɨde ket ma sobijog na moga aukɨto. 7Ɨ ket Yesu ikonj towa pɨlwa dɨde ket ten asopainonj odede yɨt kɨma da, “Utnɨkina! Ɨ goro moga tainam!” 8Seg re ton pumb wa yɨr aukɨto, ton makwa yena yɨr yongo ajɨ Yesu nena na Tinta.

9Seg re ton dor kumb ke paga etaeta tuwonj, nyawɨnd Yesu b'auyaena rɨga engainonj da, “Goro yena wumɨr tamneninam onggɨt gasa gatab rɨna re wɨn yɨr angindam, ngɨrpu ra Rɨgamna B'ɨga tutnyis dem uj ke!” 10Seg b'auyaena rɨgap ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da, ‘Eliya b'ogla naska menon okas, ɨ ti kak ke Keriso ɨta ik dem'?” 11Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Sɨ yena pebat yindeny da ra Eliya ik, tonte ket komkesa gasa b'obogɨl tangonjeniny. 12Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re kea ikonj, dɨde rɨgap maka tin yongwato ajɨ rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle amnɨkto ti pɨlɨnd. Ɨ daka odede yɨpa wɨp nya kae Rɨgamna B'ɨga todaka ɨta onggɨt rɨga wa pɨlke b'ɨdgotnena okateny dem.” 13Sɨ ɨdenatemb ket b'auyaena rɨgap nony aukɨto da Ton towa pɨlwa yɨtnono aenonj re Baptiso Yoanɨm gatab na.

Yesu Yɨpa Negɨr Wɨngawɨnga ke Okati Kewar B'ɨga B'ogɨl Yomnonj

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14Ɨ re Yesu yikonj rɨga bobo wa pɨlwa, yɨpa rɨga ikonj Ti pɨlwa dɨde ket kumsos b'amkonj Ti wɨpɨnd. 15Seg ton ket yomnonj da, “Yonggyam! Kor b'ɨgand kear yomne! Mop nokɨp ton nony kesa sap otendeny tumol aembɨka kɨma, sɨ ton ma sobijog e b'ɨdgotnena yokateneny. Ɨ ton jogjogpyam b'aklandeneny de wul wa dɨde daka jogjogpyam unykeneny de nyɨ wa. 16Sɨ kon ke tin iyɨn Moina b'auyaena rɨga wa pɨlwa, ajɨ ton ma rɨrɨr na aukanj tin b'ogɨl omnam.” 17Seg ket Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? B'ɨga iya dɨkɨnd Kor pɨlwa!” 18Ɨ re ton b'ɨga iyo Yesum pɨlwa, Ton ket negɨr wɨngawɨngand yingawonj opendam. Seg ɨtemb negɨr wɨngawɨnga kea opendonj onggɨt b'ɨgam pɨlke dɨde ket onggɨt wɨnjogɨnd kea ɨtemb b'ɨga b'ogɨl awonj. 19Ɨ ket Yesumna b'auyaena rɨga Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket ton nena wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina b'auyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?” 20Sɨ Ton ten esmonggainonj da, “Mop nokɨp waina gar ke utkunda re ma ukoi e. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn b'ogɨl e onggɨt dorɨnd omnya da, ‘Man ɨngkekemb b'apakate deta dide,’ ɨ ɨtemb dor ɨta b'atpakas dor. Sɨ awɨr e kwa yɨpa gasa bebɨg tainy wanɨm omnɨkam.” 21(Awɨr e)+

Yesu B'usaya Tina Uj dɨde Utnyita gatab Yɨt Apureninonj

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga yɨpand b'eomto Galili wa, Yesu ten ket amninonj da, “Rɨgamna B'ɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa. 23Ɨ onggɨt rɨgap ɨta Tin onganji dem, ɨ Ton ɨta tutnyis dem nowam bibɨrɨnd.” Ɨ re b'auyaena rɨgap Tina yɨt utkundo, ton ket ma sobijog na nony bebɨg aukɨto.

Yɨnamet Teks Oramka gatab Yɨt

24Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga wuwonj de Kaparnaum taun wa, yɨnamet teks imda rɨga tuwonj Petrom pɨlwa dɨde ket yɨgekito da, “Ma ma ɨta waina Ouyaena Rɨgat yɨnamet teks aramkeneniny?”+ 25Ɨ Petro mɨra amninonj da, “Owɨ, Toda ɨta.” Seg re Petro met wa b'ɨgaronj, Petro re pop Yesund wumɨr omnam yomnonj ajɨ Yesu naska nata tin yomnonj da, “Simon! Rɨngma man nony aet? Sɨ ya pɨlkaim gowukoi kingɨp nɨnda b'engabenga teks imda eyenanj? Rɨka towainajog b'ɨgawar wa pɨlkaim o nɨnda rɨga wa pɨlkaim?” 26Sɨ Petro mɨra yomnonj da, “Nɨnda rɨga wa pɨlkaim.” Seg Yesu tin yomnonj da, “Sɨ raemb odede, king waina b'ɨgawarɨp, odede ɨt re Kon re dɨde, b'ogla teks oramki kesa waken. 27Ajɨ man meke de sɨpa wa dɨde ket kedo b'ɨtɨsket. Ɨ ra naskajog kabum ɨwasɨt dor, man tugɨm uwamket dor, sɨ man ɨta odaret dor yɨpa koin wulkɨp. Ɨ man ket meranɨm yiyɨt dor towa pɨlwa teks oramitam, nokɨm da ɨdenat men maka ten komliwɨm tamninya.”