Search form

Matayo ma Peba 17:1

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde ti yɨnggan Yoan, ɨ ten nena eyinonj de

yɨpa ukoi dor kumb wa.