Search form

Matayo ma Peba 17:10

10Seg b'auyaena rɨgap ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da, ‘Eliya b'ogla naska menon okas, ɨ ti kak ke Keriso ɨta ik dem'?”