Search form

Matayo ma Peba 17:12

12Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re kea ikonj, dɨde rɨgap maka tin yongwato ajɨ rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle amnɨkto ti pɨlɨnd. Ɨ daka odede yɨpa wɨp nya kae Rɨgamna B'ɨga todaka ɨta onggɨt rɨga wa pɨlke b'ɨdgotnena okateny dem.”