Search form

Matayo ma Peba 17:14

Yesu Yɨpa Negɨr Wɨngawɨnga ke Okati Kewar B'ɨga B'ogɨl Yomnonj

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14Ɨ re Yesu yikonj rɨga bobo wa pɨlwa, yɨpa rɨga ikonj Ti pɨlwa dɨde ket kumsos b'amkonj Ti wɨpɨnd.